لیست قیمت آبنما و محصولات آتشدان تولیدی شرکت GSO

برای راحتی دوستان و مشتریان عزیز در این صفحه قیمت انواع نازل آبنما و آتشدان پر مصرف تولیدی شرکت GSO به همراه سایزهای موجود ذکر شده است. 

 

 

قیمت آبنمای پرده آب

قیمت نازل آبنما پرده آب (آبشار)

قیمت (ريال) نام محصول قیمت (ريال) نام محصول
46,000,000 نازل آبنما دیوار خیس 80 سانت با استیل 304 24,500,000 نازل آبنما پرده آب 30 سانت با استیل 304
58,000,000 نازل آبنما دیوار خیس 100 سانت با استیل 304 27,700,000 نازل آبنما پرده آب 40 سانت با استیل 304
67,000,000 نازل آبنما دیوار خیس 120 سانت با استیل 304 34,800,000 نازل آبنما پرده آب 60 سانت با استیل 304
80,000,000 نازل آبنما دیوار خیس 150 سانت با استیل 304 42,000,000 نازل آبنما پرده آب 80 سانت با استیل 304
101,000,000 نازل آبنما دیوار خیس 170 سانت با استیل 304 55,000,000 نازل آبنما پرده آب 80 سانت لبه بلند با استیل 304
116,000,000 نازل آبنما دیوار خیس 200 سانت با استیل 304 53,000,000 نازل آبنما پرده آب 100 سانت با استیل 304
- - 61,000,000 نازل آبنما پرده آب 120 سانت با استیل 304
28,000,000 نازل پرده آب شوتر 30 سانت با استیل 304 73,500,000 نازل آبنما پرده آب 150 سانت با استیل 304
32,000,000 نازل پرده آب شوتر 40 سانت با استیل 304 92,000,000 نازل آبنما پرده آب 170 سانت با استیل 304
40,000,000 نازل پرده آب شوتر 60 سانت با استیل 304 106,000,000 نازل آبنما پرده آب 200 سانت با استیل 304
48,000,000 نازل پرده آب شوتر 80 سانت با استیل 304 59,000,000 نازل آبنما پرده آب مدل شوتر 40 سانت با استیل 304
61,000,000 نازل پرده آب شوتر 100 سانت با استیل 304 57,000,000 نازل آبنما پرده آب پایه دار 30 سانت با استیل 304
70,000,000 نازل پرده آب شوتر 120 سانت با استیل 304 76,500,000 نازل آبنما پرده آب پایه دار 60 سانت با استیل 304
88,000,000 نازل پرده آب شوتر 150 سانت با استیل 304 - -
115,000,000 نازل پرده آب شوتر 170 سانت با استیل 304 27,000,000 نازل آبنما دیوار خیس 30 سانت با استیل 304
143,000,000 نازل پرده آب شوتر 200 سانت با استیل 304 30,000,000 نازل آبنما دیوار خیس 40 سانت با استیل 304
- - 38,000,000 نازل آبنما دیوار خیس 60 سانت با استیل 304

 

 

قیمت آبنما بارانی

قیمت شرکتی انواع نازل آبنما بارانی

قیمت (ريال) نام محصول قیمت (ريال) نام محصول
89,000,000 نازل بارانی سه ردیفه 100 سانت با استیل 304 35,000,000 نازل بارانی یک ردیفه 25 سانت با استیل 304
85,000,000 نازل بارانی یک ردیفه 200 سانت با استیل 304 42,000,000 نازل بارانی دو ردیفه 25 سانت با استیل 304
108,000,000 نازل بارانی دو ردیفه 200 سانت با استیل 304 49,000,000 نازل بارانی سه ردیفه 25 سانت با استیل 304
140,000,000 نازل بارانی سه ردیفه 200 سانت با استیل 304 43,000,000 نازل بارانی یک ردیفه 50 سانت با استیل 304
سفارشی نازل بارانی یک ردیفه منحنی با استیل 304 51,000,000 نازل بارانی دو ردیفه 50 سانت با استیل 304
سفارشی نازل بارانی دو ردیفه منحنی با استیل 304 63,000,000 نازل بارانی سه ردیفه 50 سانت با استیل 304
سفارشی نازل بارانی سه ردیفه منحنی با استیل 304 57,000,000 نازل بارانی یک ردیفه 100 سانت با استیل 304
... ... 71,000,000 نازل بارانی دو ردیفه 100 سانت با استیل 304

 

 

قیمت پکیج آتشدان

قیمت پکیج آتشدان

قیمت (ريال) نام محصول قیمت (ريال) نام محصول
91,000,000 پکیج آتشدان سیستم ساده 26*126 70,000,000 پکیج آتشدان با ریموت کنترل و سیستم شیربرقی 30*30
105,000,000 پکیج آتشدان با ریموت کنترل و سیستم شیربرقی 26*150 68,000,000 پکیج آتشدان سیستم ساده 30*30
103,000,000 پکیج آتشدان سیستم ساده 26*150 78,000,000 پکیج آتشدان با ریموت کنترل و سیستم شیربرقی 40*40
118,000,000 پکیج آتشدان با ریموت کنترل و سیستم شیربرقی 26*200 76,000,000 پکیج آتشدان سیستم ساده 40*40
116,000,000 پکیج آتشدان سیستم ساده 26*200 93,000,000 پکیج آتشدان با ریموت کنترل و سیستم شیربرقی 60*60
82,000,000 پکیج آتشدان با ریموت کنترل و سیستم شیربرقی D40 91,000,000 پکیج آتشدان سیستم ساده 60*60
80,000,000 پکیج آتشدان سیستم ساده D40 70,000,000 پکیج آتشدان با ریموت کنترل و سیستم شیربرقی 26*66
87,000,000 پکیج آتشدان با ریموت کنترل و سیستم شیربرقی D50 68,000,000 پکیج آتشدان سیستم ساده 26*66
85,000,000 پکیج آتشدان سیستم ساده D50 80,000,000 پکیج آتشدان با ریموت کنترل و سیستم شیربرقی 26*106
93,000,000 پکیج آتشدان با ریموت کنترل و سیستم شیربرقی D60 78,000,000 پکیج آتشدان سیستم ساده 26*106
91,000,000 پکیج آتشدان سیستم ساده D60 93,000,000 پکیج آتشدان با ریموت کنترل و سیستم شیربرقی 26*126

 

 

قیمت آبنمای آب و آتش

قیمت آبنمای آب و آتش

قیمت (ريال) نام محصول قیمت (ريال) نام محصول
390،000،000 پکیج آبنمای آب و آتش گرد با ریموت کنترل و شیربرقی 70 184،000،000 پکیج آبنمای آتش با ریموت کنترل و شیربرقی 60*60
388،000،000 پکیج آبنمای آب و آتش گرد با سیستم ساده 70 182،000،000 پکیج آبنمای آتش سیستم ساده 60*60
440،000،000 پکیج آبنمای آب و آتش گرد با ریموت کنترل و شیربرقی 100 225،000،000 پکیج آبنمای آتش با ریموت کنترل و شیربرقی 80*80
438،000،000 پکیج آبنمای آب و آتش گرد با سیستم ساده 100 223،000،000 پکیج آبنمای آتش سیستم ساده 80*80

 

 

قیمت آبنما پرده آب استخری کرتین

قیمت انواع نازل آبنما پرده آب کرتین

قیمت (ريال) نام محصول قیمت (ريال) نام محصول
133،500،000 نازل آبنما استخری کرتین ایستاده با آبریز 50 سانت فلنچدار دو تکه با استیل 304 71،000،000 نازل آبنما استخری کرتین ایستاده با آبریز 30 سانت فلنچدار دو تکه با استیل 304
200،000،000 نازل آبنما استخری کرتین ایستاده با آبریز 50 سانت فلنچدار دو تکه با استیل 316 100،000،000 نازل آبنما استخری کرتین ایستاده با آبریز 30 سانت فلنچدار دو تکه با استیل 316
111،000،000 نازل آبنما استخری کرتین ایستاده با آبریز 50 سانت یک تکه با استیل 304 61،000،000 نازل آبنما استخری کرتین ایستاده با آبریز 30 سانت یک تکه با استیل 304
162،000،000 نازل آبنما استخری کرتین ایستاده با آبریز 50 سانت یک تکه با استیل 316 85،000،000 نازل آبنمااستخری کرتین ایستاده با آبریز 30 سانت یک تکه با استیل 316
153،000،000 نازل آبنما استخری کرتین ایستاده با آبریز 60 سانت فلنچدار دو تکه با استیل 304 93،000،000 نازل آبنما استخری کرتین ایستاده با آبریز 40 سانت فلنچدار دو تکه با استیل 304
231،000،000 نازل آبنما استخری کرتین ایستاده با آبریز 60 سانت فلنچدار دو تکه با استیل 316 135،000،000 نازل آبنما استخری کرتین ایستاده با آبریز 40 سانت فلنچدار دو تکه با استیل 316
135،000،000 نازل آبنما استخری کرتین ایستاده با آبریز 60 سانت یک تکه با استیل 304 79،000،000 نازل آبنما استخری کرتین ایستاده با آبریز 40 سانت یک تکه با استیل 304
200،000،000 نازل آبنما استخری کرتین ایستاده با آبریز 60 سانت یک تکه با استیل 316 112،000،000 نازل آبنما استخری کرتین ایستاده با آبریز 40 سانت یک تکه با استیل 316
78،000،000 نازل آبنما استخری کرتین دیواری با آبریز 50 سانت و استیل 304 65،500،000 نازل آبنما استخری کرتین دیواری با آبریز 30 سانت و استیل 304
116،000،000 نازل آبنما استخری کرتین دیواری با آبریز 50 سانت و استیل 316 96،000،000 نازل آبنما استخری کرتین دیواری با آبریز 30 سانت و استیل 316

 

 

قیمت پکیج آبنما دیواری آبریز

قیمت نازل آبنما دیواری آبریز

قیمت (ريال) نام محصول قیمت (ريال) نام محصول
4،300،000 نازل آبنما دیواری آبریز یک طرفه 100 سانت 1،800،000 نازل آبنما دیواری آبریز یک طرفه 40 سانت
4،500،000 نازل آبنما دیواری آبریز دو طرفه 100 سانت 2،000،000 نازل آبنما دیواری آبریز دو طرفه 40 سانت
5،100،000 نازل آبنما دیواری آبریز یک طرفه 120 سانت 2،500،000 نازل آبنما دیواری آبریز یک طرفه 60 سانت
5،300،000 نازل آبنما دیواری آبریز دو طرفه 120 سانت 2،800،000 نازل آبنما دیواری آبریز دو طرفه 60 سانت
6،000،000 نازل آبنما دیواری آبریز یک طرفه 150 سانت 3،100،000 نازل آبنما دیواری آبریز یک طرفه 80 سانت
6،400،000 نازل آبنما دیواری آبریز دو طرفه 150 سانت 3،300،000 نازل آبنما دیواری آبریز دو طرفه 80 سانت

 

 

قیمت پکیج آبنما مدرن نواری

قیمت شرکتی انواع آبنما مدرن نواری

قیمت (ريال) نام محصول قیمت (ريال) نام محصول
397،000،000 نازل آبنما مدرن نواری یک ردیفه 100 سانت با فنر و استیل 304 151،000،000 نازل آبنما مدرن نواری یک ردیفه 25 سانت با وزنه و استیل 304
974،000،000 نازل آبنما مدرن نواری دو ردیفه 100 سانت با وزنه و استیل 304 119،000،000 نازل آبنما مدرن نواری یک ردیفه 25 سانت با فنر و استیل 304
700،000،000 نازل آبنما مدرن نواری دو ردیفه 100 سانت با فنر و استیل 304 246،000،000 نازل آبنما مدرن نواری دو ردیفه 25 سانت با وزنه و استیل 304
1،000،000،000 نازل آبنما مدرن نواری یک ردیفه 200 سانت با وزنه و استیل 304 187،000،000 نازل آبنما مدرن نواری دو ردیفه 25 سانت با فنر و استیل 304
761،000،000 نازل آبنما مدرن نواری یک ردیفه 200 سانت با فنر و استیل 304 283،000،000 نازل آبنما مدرن نواری یک ردیفه 50 سانت با وزنه و استیل 304
1،962،000،000 نازل آبنما مدرن نواری دو ردیفه 200 سانت با وزنه و استیل 304 215،000،000 نازل آبنما مدرن نواری یک ردیفه 50 سانت با فنر و استیل 304
1،422،000،000 نازل آبنما مدرن نواری دو ردیفه 200 سانت با فنر و استیل 304 498،000،000 نازل آبنما مدرن نواری دو ردیفه 50 سانت با وزنه و استیل 304
سفارشی نازل آبنما مدرن نواری منحنی با استیل 304 368،000،000 نازل آبنما مدرن نواری دو ردیفه 50 سانت با فنر و استیل 304
... ... 532،000،000 نازل آبنما مدرن نواری یک ردیفه 100 سانت با وزنه و استیل 304

 

 

قیمت آبنمای جام

قیمت پکیج آبنمای جام

قیمت (ريال) نام محصول قیمت (ريال) نام محصول
45،000،000 پایه تمام استیل نازل جام قطر 100 به ارتفاع 45 سانت 135،000،000 آبنمای جام قطر 50 استیل 304 ضخامت پایه کوتاه
350،000،000 آبنمای جام قطر 150 استیل 304 ضخامت پایه کوتاه 28،000،000 پایه تمام استیل نازل جام قطر 50 به ارتفاع 40 سانت
45،000،000 پایه تمام استیل نازل جام قطر 150 به ارتفاع 50 سانت 33،000،000 پایه تمام استیل نازل جام قطر 50 به ارتفاع 75 سانت
50،000،000 پایه تمام استیل نازل جام قطر 150 به ارتفاع 80 سانت 220،000،000 آبنمای جام قطر 100 استیل 304 ضخامت پایه کوتاه
سفارشی مخزن - نور - پمپ 33،000،000 پایه تمام استیل نازل جام قطر 100 به ارتفاع 45 سانت

 

 

قیمت آیس بار

قیمت پکیج آیس بار

قیمت (ريال) نام محصول قیمت (ريال) نام محصول
90،000،000  پکیج آیس بار 80 سانتی متر 60،000،000 پکیج آیس بار 40 سانتی متر
104،000،000 پکیج آیس بار 100 سانتی متر 79،000،000 پکیج آیس بار 60 سانتی متر

امکان سفارش بیشتر از موجودی انبار نیست لطفا یکی از موارد زیر را انتخاب نمائید

تعداد موجودی انبار تعداد است لطفا یکی از موارد زیر را انتخاب نمائید

افزودن به سبد خرید

X