لیست قیمت آبنما و محصولات آتشدان تولیدی شرکت GSO

برای راحتی دوستان و مشتریان عزیز در این صفحه قیمت انواع نازل آبنما و آتشدان پر مصرف تولیدی شرکت GSO به همراه سایزهای موجود ذکر شده است. 

 

 

قیمت آبنمای پرده آب

قیمت نازل آبنما پرده آب (آبشار)

قیمت (ريال) نام محصول قیمت (ريال) نام محصول
47,000,000 نازل آبنما دیوار خیس 100 سانت با استیل 304 17,000,000 نازل آبنما پرده آب 30 سانت با استیل 304
54,000,000 نازل آبنما دیوار خیس 120 سانت با استیل 304 19,000,000 نازل آبنما پرده آب 40 سانت با استیل 304
66,000,000 نازل آبنما دیوار خیس 150 سانت با استیل 304 25,000,000 نازل آبنما پرده آب 60 سانت با استیل 304
84,500,000 نازل آبنما دیوار خیس 170 سانت با استیل 304 30,000,000 نازل آبنما پرده آب 80 سانت با استیل 304
98,000,000 نازل آبنما دیوار خیس 200 سانت با استیل 304 40,000,000 نازل آبنما پرده آب 80 سانت لبه بلند با استیل 304
112,000,000 نازل آبنما دیوار خیس 250 سانت با استیل 304 39,000,000 نازل آبنما پرده آب 100 سانت با استیل 304
25,000,000 نازل پرده آب شوتر 30 سانت با استیل 304 45,000,000 نازل آبنما پرده آب 120 سانت با استیل 304
28,000,000 نازل پرده آب شوتر 40 سانت با استیل 304 56,000,000 نازل آبنما پرده آب 150 سانت با استیل 304
36,000,000 نازل پرده آب شوتر 60 سانت با استیل 304 70,000,000 نازل آبنما پرده آب 170 سانت با استیل 304
43,000,000 نازل پرده آب شوتر 80 سانت با استیل 304 81,000,000 نازل آبنما پرده آب 200 سانت با استیل 304
55,000,000 نازل پرده آب شوتر 100 سانت با استیل 304 94,000,000 نازل آبنما پرده آب 250 سانت با استیل 304
74,000,000 نازل پرده آب شوتر 120 سانت با استیل 304 42,000,000 نازل آبنما پرده آب پایه دار 30 سانت با استیل 304
92,000,000 نازل پرده آب شوتر 150 سانت با استیل 304 56,000,000 نازل آبنما پرده آب پایه دار 60 سانت با استیل 304
116,000,000 نازل پرده آب شوتر 170 سانت با استیل 304 20,000,000 نازل آبنما دیوار خیس 30 سانت با استیل 304
135,000,000 نازل پرده آب شوتر 200 سانت با استیل 304 22,500,000 نازل آبنما دیوار خیس 40 سانت با استیل 304
154,000,000 نازل پرده آب شوتر 250 سانت با استیل 304 29,000,000 نازل آبنما دیوار خیس 60 سانت با استیل 304
- - 35,500,000 نازل آبنما دیوار خیس 80 سانت با استیل 304

 

 

قیمت آبنما بارانی

قیمت شرکتی انواع نازل آبنما بارانی

قیمت (ريال) نام محصول قیمت (ريال) نام محصول
74,000,000 نازل بارانی سه ردیفه 100 سانت با استیل 304 28,000,000 نازل بارانی یک ردیفه 25 سانت با استیل 304
66,000,000 نازل بارانی یک ردیفه 200 سانت با استیل 304 34,000,000 نازل بارانی دو ردیفه 25 سانت با استیل 304
99,000,000 نازل بارانی دو ردیفه 200 سانت با استیل 304 40,000,000 نازل بارانی سه ردیفه 25 سانت با استیل 304
125,000,000 نازل بارانی سه ردیفه 200 سانت با استیل 304 33,000,000 نازل بارانی یک ردیفه 50 سانت با استیل 304
سفارشی نازل بارانی یک ردیفه منحنی با استیل 304 42,000,000 نازل بارانی دو ردیفه 50 سانت با استیل 304
سفارشی نازل بارانی دو ردیفه منحنی با استیل 304 52,000,000 نازل بارانی سه ردیفه 50 سانت با استیل 304
سفارشی نازل بارانی سه ردیفه منحنی با استیل 304 45,000,000 نازل بارانی یک ردیفه 100 سانت با استیل 304
... ... 60,000,000 نازل بارانی دو ردیفه 100 سانت با استیل 304

 

 

قیمت پکیج آتشدان

قیمت پکیج آتشدان

قیمت (ريال) نام محصول قیمت (ريال) نام محصول
63,000,000 پکیج آتشدان سیستم ساده 26*126 62,000,000 پکیج آتشدان با ریموت کنترل و سیستم شیربرقی 30*30
94,000,000 پکیج آتشدان با ریموت کنترل و سیستم شیربرقی 26*150 42,000,000 پکیج آتشدان سیستم ساده 30*30
74,000,000 پکیج آتشدان سیستم ساده 26*150 73,000,000 پکیج آتشدان با ریموت کنترل و سیستم شیربرقی 40*40
104,000,000 پکیج آتشدان با ریموت کنترل و سیستم شیربرقی 26*200 53,000,000 پکیج آتشدان سیستم ساده 40*40
84,000,000 پکیج آتشدان سیستم ساده 26*200 83,000,000 پکیج آتشدان با ریموت کنترل و سیستم شیربرقی 60*60
72,000,000 پکیج آتشدان با ریموت کنترل و سیستم شیربرقی D40 63,000,000 پکیج آتشدان سیستم ساده 60*60
52,000,000 پکیج آتشدان سیستم ساده D40 64,000,000 پکیج آتشدان با ریموت کنترل و سیستم شیربرقی 26*66
77,000,000 پکیج آتشدان با ریموت کنترل و سیستم شیربرقی D50 44,000,000 پکیج آتشدان سیستم ساده 26*66
57,000,000 پکیج آتشدان سیستم ساده D50 72,000,000 پکیج آتشدان با ریموت کنترل و سیستم شیربرقی 26*106
83,000,000 پکیج آتشدان با ریموت کنترل و سیستم شیربرقی D60 52,000,000 پکیج آتشدان سیستم ساده 26*106
63,000,000 پکیج آتشدان سیستم ساده D60 83,000,000 پکیج آتشدان با ریموت کنترل و سیستم شیربرقی 26*126

 

 

قیمت آبنمای آب و آتش

قیمت آبنمای آب و آتش

قیمت (ريال) نام محصول قیمت (ريال) نام محصول
355،000،000 پکیج آبنمای آب و آتش فنجانی با ریموت کنترل و شیربرقی 70 165،000،000 پکیج آبنمای آتش با ریموت کنترل و شیربرقی 60*60
335،000،000 پکیج آبنمای آب و آتش فنجانی با سیستم ساده 70 145،000،000 پکیج آبنمای آتش سیستم ساده 60*60
420،000،000 پکیج آبنمای آب و آتش فنجانی با ریموت کنترل و شیربرقی 100 198،000،000 پکیج آبنمای آتش با ریموت کنترل و شیربرقی 80*80
400،000،000 پکیج آبنمای آب و آتش فنجانی با سیستم ساده 100 178،000،000 پکیج آبنمای آتش سیستم ساده 80*80

 

 

قیمت آبنما پرده آب استخری کرتین

قیمت انواع نازل آبنما پرده آب کرتین

قیمت (ريال) نام محصول قیمت (ريال) نام محصول
116،000،000 نازل آبنما استخری کرتین ایستاده با آبریز 50 سانت فلنچدار دو تکه با استیل 304 63،000،000 نازل آبنما استخری کرتین ایستاده با آبریز 30 سانت فلنچدار دو تکه با استیل 304
140،000،000 نازل آبنما استخری کرتین ایستاده با آبریز 50 سانت فلنچدار دو تکه با استیل 316 75،000،000 نازل آبنما استخری کرتین ایستاده با آبریز 30 سانت فلنچدار دو تکه با استیل 316
96،000،000 نازل آبنما استخری کرتین ایستاده با آبریز 50 سانت یک تکه با استیل 304 55،000،000 نازل آبنما استخری کرتین ایستاده با آبریز 30 سانت یک تکه با استیل 304
118،000،000 نازل آبنما استخری کرتین ایستاده با آبریز 50 سانت یک تکه با استیل 316 65،000،000 نازل آبنمااستخری کرتین ایستاده با آبریز 30 سانت یک تکه با استیل 316
128،000،000 نازل آبنما استخری کرتین ایستاده با آبریز 60 سانت فلنچدار دو تکه با استیل 304 82،000،000 نازل آبنما استخری کرتین ایستاده با آبریز 40 سانت فلنچدار دو تکه با استیل 304
160،000،000 نازل آبنما استخری کرتین ایستاده با آبریز 60 سانت فلنچدار دو تکه با استیل 316 98،000،000 نازل آبنما استخری کرتین ایستاده با آبریز 40 سانت فلنچدار دو تکه با استیل 316
115،000،000 نازل آبنما استخری کرتین ایستاده با آبریز 60 سانت یک تکه با استیل 304 70،000،000 نازل آبنما استخری کرتین ایستاده با آبریز 40 سانت یک تکه با استیل 304
144،000،000 نازل آبنما استخری کرتین ایستاده با آبریز 60 سانت یک تکه با استیل 316 84،000،000 نازل آبنما استخری کرتین ایستاده با آبریز 40 سانت یک تکه با استیل 316
68،000،000 نازل آبنما استخری کرتین دیواری با آبریز 50 سانت و استیل 304 57،000،000 نازل آبنما استخری کرتین دیواری با آبریز 30 سانت و استیل 304
83،000،000 نازل آبنما استخری کرتین دیواری با آبریز 50 سانت و استیل 316 69،000،000 نازل آبنما استخری کرتین دیواری با آبریز 30 سانت و استیل 316

 

 

قیمت پکیج آبنما دیواری آبریز

قیمت نازل آبنما دیواری آبریز

قیمت (ريال) نام محصول قیمت (ريال) نام محصول
4،300،000 نازل آبنما دیواری آبریز یک طرفه 100 سانت 1،800،000 نازل آبنما دیواری آبریز یک طرفه 40 سانت
4،500،000 نازل آبنما دیواری آبریز دو طرفه 100 سانت 2،000،000 نازل آبنما دیواری آبریز دو طرفه 40 سانت
5،100،000 نازل آبنما دیواری آبریز یک طرفه 120 سانت 2،500،000 نازل آبنما دیواری آبریز یک طرفه 60 سانت
5،300،000 نازل آبنما دیواری آبریز دو طرفه 120 سانت 2،800،000 نازل آبنما دیواری آبریز دو طرفه 60 سانت
6،000،000 نازل آبنما دیواری آبریز یک طرفه 150 سانت 3،100،000 نازل آبنما دیواری آبریز یک طرفه 80 سانت
6،400،000 نازل آبنما دیواری آبریز دو طرفه 150 سانت 3،300،000 نازل آبنما دیواری آبریز دو طرفه 80 سانت

 

 

قیمت پکیج آبنما مدرن نواری

قیمت شرکتی انواع آبنما مدرن نواری

قیمت (ريال) نام محصول قیمت (ريال) نام محصول
215،000،000 نازل آبنما مدرن نواری یک ردیفه 100 سانت با فنر و استیل 304 93،000،000 نازل آبنما مدرن نواری یک ردیفه 25 سانت با وزنه و استیل 304
561،000،000 نازل آبنما مدرن نواری دو ردیفه 100 سانت با وزنه و استیل 304 70،000،000 نازل آبنما مدرن نواری یک ردیفه 25 سانت با فنر و استیل 304
368،000،000 نازل آبنما مدرن نواری دو ردیفه 100 سانت با فنر و استیل 304 146،000،000 نازل آبنما مدرن نواری دو ردیفه 25 سانت با وزنه و استیل 304
604،000،000 نازل آبنما مدرن نواری یک ردیفه 200 سانت با وزنه و استیل 304 10،400،000 نازل آبنما مدرن نواری دو ردیفه 25 سانت با فنر و استیل 304
406،000،000 نازل آبنما مدرن نواری یک ردیفه 200 سانت با فنر و استیل 304 169،000،000 نازل آبنما مدرن نواری یک ردیفه 50 سانت با وزنه و استیل 304
1،133،000،000 نازل آبنما مدرن نواری دو ردیفه 200 سانت با وزنه و استیل 304 119،000،000 نازل آبنما مدرن نواری یک ردیفه 50 سانت با فنر و استیل 304
734،000،000 نازل آبنما مدرن نواری دو ردیفه 200 سانت با فنر و استیل 304 290،000،000 نازل آبنما مدرن نواری دو ردیفه 50 سانت با وزنه و استیل 304
سفارشی نازل آبنما مدرن نواری منحنی با استیل 304 195،000،000 نازل آبنما مدرن نواری دو ردیفه 50 سانت با فنر و استیل 304
... ... 314،000،000 نازل آبنما مدرن نواری یک ردیفه 100 سانت با وزنه و استیل 304

 

 

قیمت آبنمای جام

قیمت پکیج آبنمای جام

قیمت (ريال) نام محصول قیمت (ريال) نام محصول
220،000،000 پکیج آبنمای جام قطر 150 استیل 304 ضخامت 3/4 میلیمتر 110،000،000 آبنمای جام قطر 50 استیل 304 ضخامت 3/4 میلیمتر
55،000،000 پایه تمام استیل نازل جام قطر 50 به ارتفاع 50 سانت 28،000،000 پایه تمام استیل نازل جام قطر 50 به ارتفاع 30 سانت
سفارشی مخزن - نور - پمپ 165،000،000  آبنمای جام قطر 100 استیل 304 ضخامت 3/4 میلیمتر
... ... 39،000،000 پایه تمام استیل نازل جام قطر 50 به ارتفاع 40 سانت

 

 

قیمت آیس بار

قیمت پکیج آیس بار

قیمت (ريال) نام محصول قیمت (ريال) نام محصول
83،000،000  پکیج آیس بار 80 سانتی متر 55،000،000 پکیج آیس بار 40 سانتی متر
96،000،000 پکیج آیس بار 100 سانتی متر 72،000،000 پکیج آیس بار 60 سانتی متر

امکان سفارش بیشتر از موجودی انبار نیست لطفا یکی از موارد زیر را انتخاب نمائید

تعداد موجودی انبار تعداد است لطفا یکی از موارد زیر را انتخاب نمائید

افزودن به سبد خرید

X